XƏBƏRLƏR ƏLAQƏ

AzərToxum

VƏZİYYƏT: TAMAMLANMIŞ

Əsas məqsəd: Superelit, elit və yüksək reproduksiyalı toxumların becərilməsi üçün müasir toxumçuluq sisteminin yaradılması

Dəyəri: 18.9 mln. AZN

AİŞ-in investisiya payı: 17.46%

Status: 2020-ci ildə başa çatmışdır